32.1 C
New Delhi

Tag: Indaur

spot_imgspot_img

देशस्य पृथक-पृथक अंशेषु लव जिहादस्य प्रकराणि ! देश के अलग-अलग हिस्से में लव जिहाद के प्रकरण !

देशस्य पृथक-पृथक क्रोणतः लव जिहादस्य सततं घटना: संमुख: आगच्छन्ति ! कश्चितेण इच्छायास्य प्रकारस्य कार्याणि कर्तृन् विध्या: भय: न दृश्यते ! बिहारतः, मध्यप्रदेशतः, राजस्थानतः च्...

हिंदू पाणिग्रहितया रहीम खान: अकथयत्, इस्लामे चत्वारि पाणिग्रहणानि सम्यक्, मम भार्या भवतु ! हिंदू शादीशुदा से रहीम खान ने कहा, इस्लाम में 4 निकाह...

इंदौरे रहीम खान नाम्नः एकः जनः स्व हिंदू महिला मित्रस्य पानिग्रहिता पुत्रिम् भयदोहन् तस्या: धर्मपरिवर्तनम् कारयस्य प्रयत्न: कृत: अस्ति ! रहीम खान: पानिग्रहीता महिलया...

उज्जैने रक्तरंजिता याम् बालिकाम् भ्रमितुं सर्वे अपश्यन्, तस्या: गातम् गुरुकुलस्याचार्य: स्व वस्त्रेणाच्छादयत् स्म ! उज्जैन में खून से लथपथ जिस बच्ची को भटकते सबने...

द्वादश वर्षीया सा बालिका मध्यप्रदेशस्योज्जैने अर्धनग्नावस्थायां रक्तरंजिता बहूनि किलोमीटर एव भ्रमितुं रमति ! सर्वे तयापश्यन् तु सहाय्य एकस्य गुरुकुलस्याचार्य: राहुल शर्मा कृतवान् ! स्ववस्त्रेण...

झांसिण: राज्ञी इत्या: पुत्र दामोदर रावस्य किं अभवत् स्म राज्ञी इत्या: निधनस्यानंतरम् ? झांसी की रानी के पुत्र दामोदर राव का क्या हुआ था...

झांस्याः अंतिम संघर्षे महारान्या: पृष्ठे अवरुद्ध: तस्या: पुत्र दामोदर राव: (सद् नाम आनंद राव:) सर्वान् स्मरणमस्ति ! रान्या: चिता ज्वलस्य अनंतरम् तस्य पुत्रस्य काभवत्...

इंदौरे वक्कीळं बाइक आसीनौ अवरोधितवंतौ, शिरम् गाततः पृथकस्य दत्तवन्तौ भर्त्सकः ! इंदौर में वकील को बाइक सवारों ने रोका, सर तन से जुदा करने...

मध्यप्रदेशस्य इंदौरे एकं हिंदूवादिम् वक्कीलम् भर्त्सकस्य प्रकरण संमुखमागतमस्ति ! बाइक आसीनौ युवकौ मार्गे अवरोधित्वा वक्कीलम् उदयपुरस्य कन्हैया लालमिव शिरम् गाततः पृथकस्य भर्त्सकः दत्तवन्तौ !...