39.1 C
New Delhi

Tag: Muslim freind

spot_imgspot_img

यं युसुफम् मित्रमवगम्यति स्म उमेश कोल्हे, तमेव निःसृतमासीत् मृत्यु आदेश:, ग्रीवा कर्तनेण पूर्वम् कृतमासीतभ्यासम्, एनआईए सर्वम् ज्ञाप्तवान् ! ...

महाराष्ट्रस्यामरावत्यां उमेश कोल्हे हननप्रकरणे तब्लीगी समाजस्य संबंधम् संमुखमागमनस्यानंतरम् एकम् नव रहस्योद्घाटनमभवत् ! एनआईए इत्या: चार्जशीट इत्या: अनुरूपमुमेशस्य १६ वर्षाणि पुरातन मित्रम् यूसुफ: इव सर्वात्...