19.1 C
New Delhi

Tag: Water fall

spot_imgspot_img

उत्तराखंडे जलप्रलयम्,निर्मयन् संकटम् ! उत्तराखंड में जलप्रलय,बना हुआ है खतरा !

उत्तराखंडे जोशीमठ जनपदे ग्लेशियर इति त्रोटयेण विनाशैवोत्पादयम् ! अद्यैव यत् सूचनां लभ्धवान तस्यानुरूपम् लगभगम् १५० जनाः लुप्यतुम् बदयन्ति ! ग्लेशियर इति ट्रोटयेण बहु मात्रायाम्...